Huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước trực thuộc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam