Huyện Bác Ái

Huyện miền núi Bác Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận Việt Nam.