Phan Rang Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận