Huyện Thuận Nam

Huyện Thuận Nam là huyện ven biển với các làng nghề truyền thống như nghề làm mắm, air sản phơi khô, đồng sản xuất muối.. thuộc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam